Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται επίσημα στην Ελλάδα
1948