Ο Όθων Α΄ εκθρονίζεται και εγκαταλείπει την Ελλάδα
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1862