Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται επίσημα στην Ελλάδα
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1948