Εγκρίνεται η σύσταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
1876