Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ θεμελιώνει το νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1881